خدمات ما

خدمات اصلی

چه کارهایی برایتان انجام میدهیم ؟
1-بازسازی خانه های قدیمی و کلنگی در تهران
2-نوسازی خانه های قدیمی و کلنگی در تهران
3-پشتیبانی 2 ساله از خانه های تحویل داده شده
4-صفر سازی و ساختن ساهتمان در تهران